Kohti organisaation onnistunutta luottamuksen rakentamista

18.10.2021

Miksi organisaation sisäisen luottamuksen rakentaminen on niin tärkeää?

Henkilöstöresurssit ovat organisaatioiden tärkein aineeton pääoma. Motivoitunut, osaava, sitoutunut ja työorganisaationsa tulevaisuuteen luottava henkilöstö luo yritykselle kilpailuetua ja parantaa taloudellista suorituskykyä. Luottamus on perustavanlaatuinen asia, joka vaikuttaa kaikkiin organisaation toimintoihin.

Erilaiset teknologiset, taloudelliset ja sosiaalipoliittiset häiriöt aiheuttavat muutoksia organisaatioissa. Nämä organisaatiomuutokset haastavat työntekijöiden luottamuksen, toisin sanoen työntekijät saattavat kokea, että heidän positiiviset odotuksensa koskien heidän oman työpaikkansa tulevaisuutta eivät enää täyty, ja organisaation tulevaisuus voidaan kokea epävarmana.

Muutoksia ei ole aina mahdollista välttää ja tärkeää on, että organisaatioiden kohdatessa odottamattomia yllätyksiä, johtajilla on olemassa tietoisuus luottamuksen merkityksestä työyhteisölle ja tietämys, miten rakentaa ja säilyttää aktiivisesti luottamusta näiden yllätysten aikana.

Miksi työntekijöiden luottamustasojen säännöllinen mittaaminen on niin tärkeää?

Organisaatioiden kannalta hyödyllistä olisi säännöllinen työntekijöiden luottamustasojen mittaaminen. Mittaustuloksista muodostuu arvokas työntekijäpalaute ja pitkittäisaineisto, henkilöstösuunnittelun työkalu, jonka avulla ylin johto voi seurata työntekijöiden luottamuksen kehittymistä ja suunnitella tarkoituksenmukaisen luottamuksen rakentamisen strategian.

Mitä luottamuksen rakentamisen strategia tarkoittaa?

Luottamuksen rakentamisen strategia tarkoittaa tietoista suunnitelmaa, jossa valitaan ja viedään aktiivisesti käytäntöön ne konkreettiset luottamusta rakentavat käytännöt, joiden avulla luottamus parhaiten rakentuu. Luottamusta rakentavia, säilyttäviä ja korjaavia käytäntöjä voi verrata henkilöstöresurssien johtamisen käytäntöihin (HRM), ja niissä keskitytään säilyttämään, rakentamaan tai palauttamaan työntekijöiden positiiviset käsitykset ja odotukset organisaation luotettavuudesta ja siten parantamaan työntekijöiden luottamusta johtamiseen.

Miksi valitun luottamuksen rakentamisen strategian onnistumisen mittaaminen on niin tärkeää?

Organisaatioiden kannalta hyödyllistä olisi säännöllinen luottamuksen sekä valitun luottamuksen rakentamisen strategian onnistumisen mittaaminen. Mittaustuloksista muodostuu arvokas työntekijäpalaute ja pitkittäisaineisto, henkilöstösuunnittelun työkalu, jonka avulla ylin johto voi seurata käyttöön otettujen luottamusta rakentavien käytäntöjen onnistumista ja tarvittaessa päivittää strategiaa ottaen huomioon tarvittavat kehityskohteet.


Kirjoittaja on Tiina Kähkönen, Trust Tools Consulting Oy Ltd:n toimitusjohtaja.